s.

small wild beast.

adj.

Գազան փոքրիկ. գազանիկ. ճանավարճըգ.

Զգազանակս ծովայինս ծառայեցուցին. (Լմբ. սղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գազանական, աց

Գազանակեաց կեանք

Գազանակեր

Գազանակերպ

Գազանակուր

Voir tout