adj. s.

that fights with wild beasts;
combat and place to combat with wild beasts;
— ի լնել, to combat with wild beasts.

adj.

θηριομάχος qui cum feris pugnat Որ մարտնչի ընդ գազանս. գազանակռիւ.

Արջ մի դժնդակ, որոյ բազում գազանամարտս սպանեալ էր. (Ճ. ՟Ա.։)

Ի պիղծս եւ ի գազանամարտս մօտին վասն ոսկւոյ։ (Ոսկ.եբր.։)

s.

θηριομαχία pugna cum pbelluis Գազանամարտութիւն.

Ի գազանամարտի լեալ էի յեփեսոս. (՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Է. 32։)

Յաճախ տեսի ի գազանամարտս. (Փիլ. լիւս.։)

adv.

Իբր Գազանամարտութեամբ. ի գազանամարտի.

Գազանամարտ կատարեցար, եւ ժանեօք հաց սուրբ աղացար. (Գանձ.։)

ԳԱԶԱՆԱՄԱՐՏ ԼԻՆԵԼ. Մարտնչել ընդ գազանս.

Ո՞չ դու այն ես՝ որ գազանամարտ եղեր յանտիոք. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գազանամարտիկ

Գազանամարտութիւն, ութեան

Voir tout