adj.

brutal, beastly, fierce, savage, inhuman, cruel.

adj.

Վայրենամիտ. գազանաբարոյ. գազանական. մոլեգին.

Գազանամիտ արանց. (Վրդն. ծն.։)

Զգազանամիտս անմաքուր. (Նար. ՟Հ՟Ե։)

Ի գազանամիտ բարուցն բնութենէ։ Զգազանամիտ եւ զվայրենագոյն զաշխարհաբնակն. (Ագաթ.։)

Եթե չարաբարոյ իցէ, առիւծ գազանամիտ է. եթէ յափշտակօղ իցէ, գայլ է։ Զգազանամիտ բարս մարդկան կոչէ գայլս, եւ զգօնամիտս կոչէ գառինս. (Ոսկ. ղկ. եւ Ոսկ. ես.։)

Զանասնացեալ եւ զգազանամիտ ազգ մարդկան շնորհօք արար որդիս այ. (Տօնակ.։)