s.

wild beast;
brute, animal, beast.

s.

θηρίον fera, belua Կենդանի վայրենի եւ պատառօղ. որ եւ ԷՐԷ. (լծ. լտ. ֆէրա) որպիսի են չորքոտանիք առանձնակեացք՝ դժնեայք, ճիրանաւորք, ժանեւորք, եւ կատաղիք յերէվայրիս. ճանվար, ճանավար. եէպան հայվանը.

Գազանս երկրի. (Ծն. ՟Ա. 24. 25։)

Գազանք վասն պատառողութեան կոչին։ Գազանք՝ զի պատառողք (են). գէզն պատռուած է. (Վրդն. սղ. եւ Վրդն. ծն.։)

ԳԱԶԱՆ, ասի ստէպ զփղաց. Տես (՟Ա. Մակ. ՟Զ. 36։ ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Է. 21։)

Արկանէր զգազանօքն։ Զանձն իւր ի մէջ գազանացն թաքուցեալ ապրեցոյց. (Եղիշ. ՟Զ։)

Որպէս եւ զօձից, զվիշապ ձկանց, եւ այլն.

Օձն էր իմաստնագոյն քան զամենայն գազանս. (Ծն. ՟Գ. 1։)

Չորից յուշկապարիկ գազանաց։ Ազգի ազգի գազանս վիշապակերպս. (Եւս. քր, ՟Ա։)

Նմանութեամբ եւ զմարդոյ, իբր Գոռոզ, գազանաբարոյ.

Որ ոչ ումեք տուեալ յըստ աշխարհիս զօրաւարաց, կամ գազանաց ինքնակալաց. (Սարկ. քհ.։)

ԳԱԶԱՆ ԱՌՆԵԼ կամ ԼԻՆԵԼ. իբր ռմկ. ազղըն ընել կամ ըլլալ։ Վստկ. մղգ. յա։ cf. ԳԱԶԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ, ԳԱԶԱՆԱՆԱԼ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գազանաբար

Գազանաբարոյ, ից

Գազանաբարոյութիւն, ութեան

Գազանաբարու

Գազանաբարութիւն, ութեան

Գազանաբեկ

Գազանաբնակ

Գազանաբոյծ

Գազանագէշ

Գազանագոյն

Գազանակ

Գազանական, աց

Գազանակեաց կեանք

Գազանակեր

Գազանակերպ

Գազանակուր

Գազանամարտ

Գազանամարտիկ

Գազանամարտութիւն, ութեան

Գազանամիտ, մտաց

Voir tout