bot. s.

carrot;
parsnip.

s.

արաբ. պրս. ճէզր, կէզր. Նոյն ընդ Ստեպղին. հավուճ. կամ ընդ Ճակնդեղ. չիւքիւնտիւր.

Գազար լուծանէ զորովայնն. (Բժշկարան.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թագազարդ

Թագազարդեան

Թագազարդեմ, եցի

Թագազարմ, ի, ից

Թագազարմուհի

Կագազարթոյց

Voir tout