va.

cf. Գալարեմ.

ԳԱԼԱՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. cf. ԳԱԼԱՐԵՄ.

Գալարեցուցանեն զաղիս իմ. (Մանդ. ՟Թ։)

Գալարեցուցի զաղիք իմ կամաւ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գալարեցուցանեմ
դու գալարեցուցանես
նա գալարեցուցանէ
մեք գալարեցուցանեմք
դուք գալարեցուցանէք
նոքա գալարեցուցանեն
Imparfait
ես գալարեցուցանեի
դու գալարեցուցանեիր
նա գալարեցուցանէր
մեք գալարեցուցանեաք
դուք գալարեցուցանեիք
նոքա գալարեցուցանեին
Aoriste
ես գալարեցուցի
դու գալարեցուցեր
նա գալարեցոյց
մեք գալարեցուցաք
դուք գալարեցուցէք
նոքա գալարեցուցին
Subjonctif
Présent
ես գալարեցուցանիցեմ
դու գալարեցուցանիցես
նա գալարեցուցանիցէ
մեք գալարեցուցանիցեմք
դուք գալարեցուցանիցէք
նոքա գալարեցուցանիցեն
Aoriste
ես գալարեցուցից
դու գալարեցուսցես
նա գալարեցուսցէ
մեք գալարեցուսցուք
դուք գալարեցուսցջիք
նոքա գալարեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գալարեցուցաներ
դուք մի՛ գալարեցուցանէք
Impératif
դու գալարեցո՛
դուք գալարեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գալարեցուցանիջիր
դուք գալարեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գալարեցուսջի՛ր
դուք գալարեցուսջի՛ք