s.

succession to the throne or to some dignity.

s.

Իշխանութիւն. աշտիճան.

Կայսերական աթոռոյդ, եւ հայրապետական գահակալութեանդ. (Թղթ. գագկայ առ ռոման.։)

Եւ եւս ի մեծագոյն ձգիլ գահակալութիւնս. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գահակալութիւն գահակալութիւնք
accusatif գահակալութիւն գահակալութիւնս
génitif գահակալութեան գահակալութեանց
locatif գահակալութեան գահակալութիւնս
datif գահակալութեան գահակալութեանց
ablatif գահակալութենէ գահակալութեանց
instrumental գահակալութեամբ գահակալութեամբք