adj. s.

that keeps a seat;
page of the hack stairs;
throne.

adj. s.

Պաշտօնեայ արքունի գահի.

(Կարգեաց) զաբէլ սպասարար եւ գահաւոր. (Խոր. Բ. 7։ Ասող. Ա. 6։)

Սպասաւորք, սուրհանդակք, գահաւորք, եւ սենեկապանք. (Եփր. աւետար.։)

ԳԱՀԱՒՈՐ. իբր Գահաւորակ.

Բազմեցաք ի միում գերահրաշ գահաւորի. (Ագաթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գահաւոր գահաւորք
accusatif գահաւոր գահաւորս
génitif գահաւորի գահաւորաց
locatif գահաւորի գահաւորս
datif գահաւորի գահաւորաց
ablatif գահաւորէ գահաւորաց
instrumental գահաւորաւ գահաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գահաւորակ, աց

Յղեկիր գահաւորակ

Voir tout