vn.

to cool, to grow tepid, lukewarm;
to slacken.

չ.

Եղկանալ. թուլանալ ի ջերմութենէ.

Ոչ ի հըրոյն ողջակիզեալ, այլ ներհակօքըն գաղջացեալ. (Շ. վիպ.։)

Ի գիճութեան մեղացն գաղճանան. (Վանակ. յոբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գաղջանամ
դու գաղջանաս
նա գաղջանայ
մեք գաղջանամք
դուք գաղջանայք
նոքա գաղջանան
Imparfait
ես գաղջանայի
դու գաղջանայիր
նա գաղջանայր
մեք գաղջանայաք
դուք գաղջանայիք
նոքա գաղջանային
Aoriste
ես գաղջացայ
դու գաղջացար
նա գաղջացաւ
մեք գաղջացաք
դուք գաղջացայք
նոքա գաղջացան
Subjonctif
Présent
ես գաղջանայցեմ
դու գաղջանայցես
նա գաղջանայցէ
մեք գաղջանայցեմք
դուք գաղջանայցէք
նոքա գաղջանայցեն
Aoriste
ես գաղջացայց
դու գաղջասցիս
նա գաղջասցի
մեք գաղջասցուք
դուք գաղջասջիք
նոքա գաղջասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գաղջանար
դուք մի՛ գաղջանայք
Impératif
դու գաղջացի՛ր
դուք գաղջացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գաղջասջի՛ր
դուք գաղջասջի՛ք