ն.

Գաղտ խթել, ի ծածուկ կաշառս տալով դրդել.

Եւ այլ եւս կարասիս բարձեալ տարեալ միում միում նախարարաց նորա գաղտախթէր. (Յհ. կթ.)

Միում միում կաշառ գաղտ խթէր։ (Եղիշ. ՟Գ.)