adj.

who throws secretly;
that is thrown secretly.

adj.

Գաղտ ձգեալ. ծածուկ տեղաց նետած. ուստի ասի,

Գաղտաձիգ նետք. (Յճխ. ՟Ժ՟Ը։ Մանդ. ՟Զ։ Արծր. ՟Ե. 11։ Յս որդի։ Լմբ. սղ.։)