adj.

that speaks or whispers in secret, informer.

ԳԱՂՏՆԱՇՇՈՒՆՋ կամ ԳԱՂՏՆԱՇՇՈՒՆՉ. Գաղտ շշնջօղ. քրթմնջօղ. փասքուս. ծածուկ փսփսացօղ.

Սոքա են զարդախօսք, գաղտնաշշունչք. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գաղտնաշշունչ գաղտնաշշունչք
accusatif գաղտնաշշունչ գաղտնաշշունչս
génitif գաղտնաշշնչոյ գաղտնաշշնչոց
locatif գաղտնաշշունչ գաղտնաշշունչս
datif գաղտնաշշնչոյ գաղտնաշշնչոց
ablatif գաղտնաշշնչոյ գաղտնաշշնչոց
instrumental գաղտնաշշնչով գաղտնաշշնչովք