adj.

that lays snares in secret, insidious.

adj.

Ծածկեալ ընդ որոգայթիւ. ծածուկ մեքենայեալ.

Գաղտնորոգայթ աներեւութերակ ... գարշութեամբ մեղացս ջրգողեցեալ. (Նար. ՟Ժ՟Ը։)