adj.

that takes, pursues in secret.

adj.

Գաղտ որսօղ. ի ծածուկ ըմբռնօղ.

Զերկս չարեացս, որ հասին ի վերայ իմ ի գաղտորսակ որոգայթից թշնամեաց. (Բենիկ.։)