s.

slip, slide;
scandal;
obstacle, stumbling;
fart;
—ս արձակել, to fart, to break wind;

adj.

գայթ ի գայթ, գայթ ի գայթի, hesitating, uncertain, inconstant;

adv.

irresolutely, remissly, in stumbling.

s.

Գթումն. լպրծումն, եւ գայթագղութիւն. եւ Որոգայթ. խոչ ընդ ոտն. խութ.

Գայթ կոչէ զայլափառացն աստուածոց զծառայութիւն։ Ոչ իրիք լպրծի եւ գայթի առ ոտս պատահեցելոյ. (Փիլ. ել.։)

Եւ այն եղեւ նոցա գայթ ոտից ի գլորումն. (Վրդն. սղ.։)

Յօրէնսն գայթ կոչեաց զգործս այլազգեացն, եւ անօրէն՝ որք յօրէնս յանցեան. (Երզն. մտթ.։)

adv.

ԳԱՅԹ Ի ԳԱՅԹ, կամ ԳԱՅԹԻ ԳԱՅԹԻ. մ. ՟Ա. Կաղ ի կաղս. անհաստատ. թոյլ. էյրէթի.

Կեղակարծ եւ գայթ ի գայթ խոստովանութիւն. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Գայթ ի գայթ զղջումն. (Կանոն.։)

Ի մէջ փորձանացն շրջի գայթ ի գայթ մտօք. (Լմբ. սղ.։)

Որ յառաջն իսկ գայթ ի գայթի (կամ գայթն ի գայթին) կային յօրէնս. (՟Գ. Մակ. ՟Բ. 16։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անգայթ

Անգայթակղ

Անգայթակղելի

Անճառագայթ

Բազմորոգայթ

Գաղտնորոգայթ

Գայթագղական

Գայթագղանք, նաց

Գայթագղեմ, եցի

Գայթագղեցուցանեմ, ուցի

Գայթագղեցուցիչ

Գայթագղիմ, եցայ

Գայթագղոտ

Գայթագղութիւն, ութեան

Գայթագղումն, ման

Գայթակղիմ, եցայ

Գայթակղոտ

Գայթակղութիւն, ութեան

Գայթեմ, եցի

Գայթիմ, եցայ

Voir tout