ԳԱՅԹԱԳՂԵՄ կամ ԳԱՅԹԱԿՂԵՄ ԳԱՅԹԱԳՂԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. σκανδαλίζω Scandalizo, offendo Տալ այլում գայթել եւ գլիլ. թակարդել. կործանել յորոգայթ. գլորել ի մեղս. պղտորել եւ դանդաղեցուցանել զմիտս եւ զկամս. տիւշիւրմէք, կիւնահա սօգմագ, Քէնա իպրէթ վերմէք.

Փոքրն այն գինի՝ որ գայթակղեաց զքեզ։ Ոչ գայթագղեցին զեղբայրն։ Եթէ գայթակղեսցէ զիս. (Վրք. հց. ՟Թ. ՟Ժ՟Ը. ՟Ի՟Գ. եւ այլն։)

Շրջին զմեօք դեւք, թերեւս հնարեսցին գայթագղել. (Լմբ. սղ.։)

Եթէ ակն քո կամ ձեռն քո գայթագղեցուցանէ զքեզ։ Մի գայթագղեցուսցուք զնոսա։ Որ ոք գայթագղեցուցանէ զմի ի փոքրկանցս յայսցանէ. (Մտթ. եւ այլն։)

Պարզապէս Գթեցուցանել.

Զամենայն ոք գայթագղեցի, բազում մեղաց դուռն բացի. (Ոսկիփոր.։)

Մի ելաներ ի վերայ ջրոյդ (սառին), զի կօշիկդ գայթակղեցուցանէ զքեզ. (Եփր. ի յհ. մկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գայթագղեցուցանեմ
դու գայթագղեցուցանես
նա գայթագղեցուցանէ
մեք գայթագղեցուցանեմք
դուք գայթագղեցուցանէք
նոքա գայթագղեցուցանեն
Imparfait
ես գայթագղեցուցանեի
դու գայթագղեցուցանեիր
նա գայթագղեցուցանէր
մեք գայթագղեցուցանեաք
դուք գայթագղեցուցանեիք
նոքա գայթագղեցուցանեին
Aoriste
ես գայթագղեցուցի
դու գայթագղեցուցեր
նա գայթագղեցոյց
մեք գայթագղեցուցաք
դուք գայթագղեցուցէք
նոքա գայթագղեցուցին
Subjonctif
Présent
ես գայթագղեցուցանիցեմ
դու գայթագղեցուցանիցես
նա գայթագղեցուցանիցէ
մեք գայթագղեցուցանիցեմք
դուք գայթագղեցուցանիցէք
նոքա գայթագղեցուցանիցեն
Aoriste
ես գայթագղեցուցից
դու գայթագղեցուսցես
նա գայթագղեցուսցէ
մեք գայթագղեցուսցուք
դուք գայթագղեցուսցջիք
նոքա գայթագղեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գայթագղեցուցաներ
դուք մի՛ գայթագղեցուցանէք
Impératif
դու գայթագղեցո՛
դուք գայթագղեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գայթագղեցուցանիջիր
դուք գայթագղեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գայթագղեցուսջի՛ր
դուք գայթագղեցուսջի՛ք