s.

abdomen, bowel.

adj.

Մթերք կամ քսակ փորոտեաց. ընդերք. աղիք. որովայն. փոր.

Եհար զորովայն եւ զգանձակ նորա, եւ անդէն սատակեաց. (Եւս. պտմ. ՟Զ. 41։)

Դնէր ի ներքոյ զսուրն հանդէպ գանձակին. (Պտմ. աղեքս.։)

Գանձակ է սիրտն՝ բանի. իբր պահարան. (Վանակ. յոբ. ՟Զ։ (լծ. ՟Թ. եանճըգ, քէսէ. ռմկ. գօնճուկ։))