s.

treasury.

s.

Պաշտօն եւ գործ գանձապահաց.

Յուդա ոչ եղեւ արտաքաքսեալ ի գործոյ գանձապետութեան. (Մարթին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գանձապետութիւն գանձապետութիւնք
accusatif գանձապետութիւն գանձապետութիւնս
génitif գանձապետութեան գանձապետութեանց
locatif գանձապետութեան գանձապետութիւնս
datif գանձապետութեան գանձապետութեանց
ablatif գանձապետութենէ գանձապետութեանց
instrumental գանձապետութեամբ գանձապետութեամբք