s.

treasure;
heap;
hymn;
— արքունի, exchequer, finances;
տուն —ու, treasure, treasury;
— արքայի, privy purse of the king.

s.

γάζα Gaza, θησαυρός Thesaurus կամ Տուն գանձի. γαζοφυλάκιον Gazophylacium, aerarium Մթերք եւ մթերանոց ընչից եւ մեծութեանց. գանձ. խազնէ, խազինէ, քէնզ, կենճ.

Բարձեալ զգանձս իւրեանց։ Մարդ բարի ի բարի գանձուց սրտի իւրոյ հանէ զբարիս։ Հանէ ի գանձէ իւրմէ զնոր եւ զհին։ Ի գանձ տեառն մտցէ։ Ի վերայ գանձուց արքային։ Ի գանձս արքունի։ Տուն գանձին, կամ գանձուն։ Զգանձի տամբ։ Գանձ բանայր, պարգեւս բաշխէր. եւ այլն։ Նմանութեամբ. Բացցէ քեզ տէր զգանձսն բարութեամբ իւրոյ զերկինս. (Օր. իը. 12։)

Զգանձս կարկտի տեսեա՞լ իցես. (Յոբ. ԼԸ. 22։)

Իմաստութուն ... զի անպակաս գանձ է նա մարդկան. (Իմ. Է. 14։)

ԳԱՆՁ 2 ԳԱՆՁ կոչին Երգք եւ քարոզք, առեալ ի սկզբնաւորութենէ երգոց նարեկացւոյն.

Գանձ լուսոյ. Գանձ բաղձալի. եւ այլն։

Գանձ մեծի յարութեան։ Գանձ թաբորի (սովիմբք սկզբնատառիւք). (Գանձ.։)

ԳԱՆՁ է եւ Անուն միոյ ի մատենից Կիւրղի աղեքսանդրացւոյ, որ ասէ ի յառաջաբանի. Ուստի եւ Գերմ. թղթ.

Գանձ է անուն գրոցս, բազում ինչ ունելով յաստուած այնոցն տեսութեանց գանձեալ յինքն զբազմութիւն։ (Ոսկիփոր.)

Ի գիրս պարապմանցն, եւ ի գիրս գանձին սրբոյն կիւրղի։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Առոյգանձն

Բազմագանձ

Գանձակ, աց

Գանձահատ, աց

Գանձահատութիւն, ութեան

Գանձանակ, աց

Գանձապահ, ի, աց

Գանձապետ, աց

Գանձապետութիւն, ութեան

Գանձատուն, տան

Գանձարան, աց

Գանձաւոր, աց

Գանձեմ, եցի

Գանձող

Մեծագանձ

Սիգանձն

Voir tout