s.

bastinade;
torment.

s.

Գանելն, իլն. գան. ծեծ. տանջանք. խոշտանգանք.

Մինչ զի անհնար համարեալ զառ ի մարդ կանէ հարուածս այսպիսի իմն գանումն տանջանաց գործել. (Աթ. անտ.)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գանումն գանմունք
accusatif գանումն գանմունս
génitif գանման գանմանց
locatif գանման գանմունս
datif գանման գանմանց
ablatif գանմանէ գանմանց
instrumental գանմամբ գանմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ստունգանումն, ման

Voir tout