va.

to stretch on the ground, to lay down.

ն.

κοιμίζω Cubare facio Տալ գառիլ, պառակիլ. կողմնեցուցանել. պառկեցնել. եաթրմագ.

Չափեաց զնոսա պարանօք, եւ գառացոյց զնոսա յերկիր. (՟Բ. Թագ. ՟Ը. 2.)

Ննջեցոյց զնոսա ի վերայ երկրի. (Կիւրղ.) այլ ի լուսանցս դնի, գառացոյց։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գառացուցանեմ
դու գառացուցանես
նա գառացուցանէ
մեք գառացուցանեմք
դուք գառացուցանէք
նոքա գառացուցանեն
Imparfait
ես գառացուցանեի
դու գառացուցանեիր
նա գառացուցանէր
մեք գառացուցանեաք
դուք գառացուցանեիք
նոքա գառացուցանեին
Aoriste
ես գառացուցի
դու գառացուցեր
նա գառացոյց
մեք գառացուցաք
դուք գառացուցէք
նոքա գառացուցին
Subjonctif
Présent
ես գառացուցանիցեմ
դու գառացուցանիցես
նա գառացուցանիցէ
մեք գառացուցանիցեմք
դուք գառացուցանիցէք
նոքա գառացուցանիցեն
Aoriste
ես գառացուցից
դու գառացուսցես
նա գառացուսցէ
մեք գառացուսցուք
դուք գառացուսցջիք
նոքա գառացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գառացուցաներ
դուք մի՛ գառացուցանէք
Impératif
դու գառացո՛
դուք գառացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գառացուցանիջիր
դուք գառացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գառացուսջի՛ր
դուք գառացուսջի՛ք