va.

cf. Գգուեմ.

ն.

Փայփայել. գրգել. մեղկել.

Ցանկութեամբ գգուեցուցանէ զնոսա. (Մծբ. ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գգուեցուցանեմ
դու գգուեցուցանես
նա գգուեցուցանէ
մեք գգուեցուցանեմք
դուք գգուեցուցանէք
նոքա գգուեցուցանեն
Imparfait
ես գգուեցուցանեի
դու գգուեցուցանեիր
նա գգուեցուցանէր
մեք գգուեցուցանեաք
դուք գգուեցուցանեիք
նոքա գգուեցուցանեին
Aoriste
ես գգուեցուցի
դու գգուեցուցեր
նա գգուեցոյց
մեք գգուեցուցաք
դուք գգուեցուցէք
նոքա գգուեցուցին
Subjonctif
Présent
ես գգուեցուցանիցեմ
դու գգուեցուցանիցես
նա գգուեցուցանիցէ
մեք գգուեցուցանիցեմք
դուք գգուեցուցանիցէք
նոքա գգուեցուցանիցեն
Aoriste
ես գգուեցուցից
դու գգուեցուսցես
նա գգուեցուսցէ
մեք գգուեցուսցուք
դուք գգուեցուսցջիք
նոքա գգուեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գգուեցուցաներ
դուք մի՛ գգուեցուցանէք
Impératif
դու գգուեցո՛
դուք գգուեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գգուեցուցանիջիր
դուք գգուեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գգուեցուսջի՛ր
դուք գգուեցուսջի՛ք