adj.

heir or worthy of hell.

adj.

Որ բերի ի ժառանգել կամ ստանալ զդժոխս.

Իվիհս անկանգնելին կորստեան գեհենաժառանգ սատակման. (Անան. եկեղ։)