s.

valley;
ditch, trench;
grave;
flock, herd.

s.

Բառ եբր. կի, կամ կէի. γαί կամ γέ . Վիհ. գերեզման. կարկառակոյտ. որպէս եւ յատուկ անունն Գայի՝ ստուգաբանի Կոյտ.

Որք թաղենն ի գեհ ի գերեզմանին գովգայ. (Եզեկ. ԼԹ. 11. 15։)

Գեհ. (վիհ. Հին բռ.։)

Որպէս որ ի գեհք վհի անկանի. (Լմբ. սղ. ԺԷ։)

ԳԵՀ 2 որպէս Հօտ ոչխարաց։ (Վստկ. յիէ։ եւ Ոսկիփոր.։) Որպէս եւ ի Հին քեր. օրինակ դնի բակձաձական անուան.

Տոհմ, պար, գեհ, հոյլ, շեղջ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գեհեան

Գեհեն, ենի

Գեհենաժառանգ

Գեհենական

Գեհենահոտ

Երգեհոն

Հոգեհան

Հոգեհանգիստ

Հոգեհանճար

Հոգեհաց

Ոգեհաշմ

Voir tout