s.

coursor, steed.

s.

Արու ձի ընտիր, իբր ազատ ի գելոցէ, կամ սեպհական ազատաց. ճինս աթ, քէօհէյլան.

Արականք ձիոյ, յովատակ (կամ յովտակ), նժոյգ, փահլ, երիվար, գեղազատ (կամ գելազատ). (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)