va.

to ornament, to embellish.

ն.

Զարդարել գեղով. պաճուճել. պճնել. կիւզել տօնաթմագ.

Զգեղազարդեալ աշխարհս ես զարդարեցի. (ՃՃ.։)

Պսակապաճոյճ գեղազարդելոց։ Ընդ նմին պատկանութեան գեղազարդեցին. (Նար. ՟Լ՟Ե. եւ Նար. խչ.։)

Իննամսեայ ժամանակաւ գեղազարդեալ ի քում հոգենկար արգանդիդ. (Թէոդոր. ի կոյսն.։)

Հռիփսիմէ գեղազարդեալ կուսից պարծանք. (Շ. տաղ.։)

Գեղազարդեցին զորոգայթն, եւ կամեցան պատրել. (Լմբ. սղ.։)