vn.

to float gracefully.

ձ.

Գեղեցիկ ծփմամբ ծածանիլ.

Բազմահոլով գետոց յորձանասոյզ պտոյտք՝ անարգել գանգրեօք գեղածփեալ. (Թէոդոր. ի կոյսն.։)