s.

the condition of a peasant;
peasant-life.

s.

Շինականութիւն. գեղացութիւն. քէօյլիւլիւք.

Իբրեւ ի գեղականութենէ ի սեպհական ազատութիւն եւ ի քաղաքականութիւն փոխեսցուք. (Միսայէլ ՟Խ՟Լ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գեղականութիւն գեղականութիւնք
accusatif գեղականութիւն գեղականութիւնս
génitif գեղականութեան գեղականութեանց
locatif գեղականութեան գեղականութիւնս
datif գեղականութեան գեղականութեանց
ablatif գեղականութենէ գեղականութեանց
instrumental գեղականութեամբ գեղականութեամբք