adj.

Գեղաւոր. գեղեցիկ. գեղաղէշ. չքնաղ. կիւզէլ, տիլպէր

Գեղանին տիգրանուհի. (Երզն. քեր.։)

Գեղանի կենդանիս (եւայ). (Վրդն. ծն.։)

Պերճապաճոյճ եւ գեղանի նոյն բաբիկ որդի անդոկայ. (Ուռպ.։)