adj.

well adorned, adjusted, compounded;
embellished, decorated;
— զարդարել, to embellish;
to adorn, to decorate.

adj.

Գեղով պաճուճեալ, պճնազարդ. գեղազարդ.

Պաշտել զգեղապաճոյճ պատկերն. (Լմբ. իմ.։)

Գեղապաճոյճ աշտարակ կանգնեալ. (Նար. գանձ եկեղ.։)

Գեղապաճոյճ փառօք զարդարեալ կողածնաւն ի դրախտն ադենայ. (Շ. գանձ վերափոխ.։)

Եւ Գեղեցիկ պաճուճող. որ գիտէ գունագեղել.

Գեղապաճոյճ նկարողաց սեւել զիս տամ. (Յհ. կթ.։)