adj.

beautiful, attractive;
that dances well.

adj.

Ուր իցէ գեղեցիկ պար, եւ քաղցրանուագ գեղապարութիւն.

Շուրջ սոցա կացեալ գեղապար երգով, պատմող եղեալ նոզին հանդիսական մրցման. (Տաղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գեղապարեմ, եցի

Գեղապարոյր

Գեղապարութիւն, ութեան

Voir tout