s.

rotation, turning, rolling, wallowing.

s.

Իբր արմատ Գեղգեղելոյ՝ է Գեղգեղանք, զոր տեսցես։ Այլ իբր γελγελ, γέλ γέλ Գելգել, ըստ եբր. կիլկել, է Գլումն, գլորումն, թաւալ, հոլովումն. կամ Դիւրագլոր, դիւրաշրջիկ.

Եւ անուոցն անուն կոչեցաւ գեղգեղ. (Եզեկ. ՟Ծ. 13։)

Կոչեցաւ նոցա, որպէս ասէ աստուածաբան (այսինքն մարգարէն), գեղգեղ. եւ երեւի այս ըստ եբրայեցւոց ձայնին վերաշրջութիւնս եւ վերայայտնութիւնս. (Դիոն. երկն. ՟Ժ՟Ե։)

Գեղգեղ, հոլովումն։ (Հին բռ.)

Իսկ Տօնականն վերածէ ի հյ. ձայն, յասելն.

Անիւքն աղաղակէին գեղգեղ, գե՛ղ եւ զանազան. որպէս թէ գեղեցկաձայն, պէսպիսաձայն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գեղգեղաձայն, ից

Գեղգեղանք, նաց

Գեղգեղափայլ

Գեղգեղեմ, եցի

Գեղգեղումն, ման

Voir tout