cf. ԳԵՂԳԵՂԱՆՔ.

Ո՞ւր քաղցրաձայն երաժշտի, կամ գեղգեղումն եղանակի. (Շ. եդես.։)

Հրաշաձայն եղանակօք՝ պէսպէս գեղգեղմամբ. (Ճ. ՟Ժ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գեղգեղումն գեղգեղմունք
accusatif գեղգեղումն գեղգեղմունս
génitif գեղգեղման գեղգեղմանց
locatif գեղգեղման գեղգեղմունս
datif գեղգեղման գեղգեղմանց
ablatif գեղգեղմանէ գեղգեղմանց
instrumental գեղգեղմամբ գեղգեղմամբք