adj.

Գեղեցիկ հասակաւ եւ կերպարանօք. գեղեցկատեսիլ.

Զկոյս մի գեղեցկադիտակ. (Խոր. ՟Բ. 75։)

Զուարթագին երեսօք էին, եւ գեղեցկադիտակք. (Յհ. կթ.։)

Ոչ որպէս մեզ երեւի գեղեցկադիտակ գոյն. (Վրդն. ծն.։)