adj.

well shaped, handsome, graceful.

adj.

εὕμορφος, εὑμορφότατος formossus, speciosus Գեղեցիկ կերպարանօք. գեղեցկատեսիլ, գեղեցկազան.

Տեսն յերազի զոմն աստուած գեղեցկակերպ՝ ալեւոր հերով. (Պտմ. աղեքս.։)

Ծառայք եւ աղախնայք գեղեցկակերպք. (Փիլ. տեսական.։)

Աղջիկ մի գեղեցկակերպ. (Բրսղ. մրկ.։)

Յոքնազան եւ գեղեցկակերպ կազմուածք։ (Վրք.ոսկ.։)

Տարերց գեղեցկակերպից երկիր պագանել. (Յհ. իմ. պաւլ.։)