adj.

that has a good voice, sweet, euphonical.

adj.

Քաղցրաձայն. գեղեցիկ ձանով, ձանը անուշ.

(Ի թռչնոց) կէսքն գեղեցկաձայն. (Վեցօր. ՟Ը։)

Գեղեցկաձայն հաւուցն նուագաց նմանեցուցանելով. (Ճ. ՟Ժ.։)

Տաղաւարս կառուցանելով, եւ գեղեցկաձայն նմանողս ի ներքս մուծանելով. (Պղատ. օրին. է։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գեղեցկաձայնեմ, եցի

Գեղեցկաձայնութիւն, ութեան

Voir tout