vn.

to become handsome.

չ.

καλλωπίζομαι decoror, ornor եւ glorior, mihi placeo Գեղեցիկ լինել. զգենուլ զգեղեցկութիւն. աղուորնալ, աղէկ՝ սիրուն՝ եւ սիրելի ըլլալ. տե՛ս (Երգ. ՟Ա. 9։ ՟Դ. 10։ ՟Ե. 1. եւ 7։ ՟Բ. Թագ. ՟Ա. 26։)

Ոսկին ինքն ըստ ինքեան գեղեցիկ է եւ վայելուչ. իսկ յեռեալ ընդ մարգարիտս կիտուածս արծաթոյ՝ եւ՛ս գեղեցկանայ. (Սարգ. յկ. ՟Թ։)

Գեղեցկացաք եւ անուշահոտեցաք. (Մաշկ.։)

Լեզու լեզուաւ գեղեցկանայ. (Վրդն. ծն.։)

Գեղեցկացան անապատք մաքուր կուսութեամբ. (Շար.։)

Ըստ յն. ոճոյ, Պարծիլ. պերճանալ. ճոխանալ.

Գեղեցկանալ պարտ է բարիոք ծառայելով մանաւանդ՝ քան եթէ բարիոք իշխելովն՝ նախ իսկ օրինացն. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Եւ արդ ինքեամբ գեղեցկանայի իսկ, եւ պանծանայի թերեւս, եթէ զայսոսիկ գիտէի. (Պղատ. սոկր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գեղեցկանամ
դու գեղեցկանաս
նա գեղեցկանայ
մեք գեղեցկանամք
դուք գեղեցկանայք
նոքա գեղեցկանան
Imparfait
ես գեղեցկանայի
դու գեղեցկանայիր
նա գեղեցկանայր
մեք գեղեցկանայաք
դուք գեղեցկանայիք
նոքա գեղեցկանային
Aoriste
ես գեղեցկացայ
դու գեղեցկացար
նա գեղեցկացաւ
մեք գեղեցկացաք
դուք գեղեցկացայք
նոքա գեղեցկացան
Subjonctif
Présent
ես գեղեցկանայցեմ
դու գեղեցկանայցես
նա գեղեցկանայցէ
մեք գեղեցկանայցեմք
դուք գեղեցկանայցէք
նոքա գեղեցկանայցեն
Aoriste
ես գեղեցկացայց
դու գեղեցկասցիս
նա գեղեցկասցի
մեք գեղեցկասցուք
դուք գեղեցկասջիք
նոքա գեղեցկասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գեղեցկանար
դուք մի՛ գեղեցկանայք
Impératif
դու գեղեցկացի՛ր
դուք գեղեցկացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գեղեցկասջի՛ր
դուք գեղեցկասջի՛ք