adj.

that has a fine situation.

adj.

Ոյր նիստ եւ դիրքն է գեղեցիկ. լայննիստ. աղուոր նստուածքով կամ դրքով.

Առ ստորոտով մի գեղեցկանիստ լերինն. (Խոր. ՟Գ. 5։)

Թողոյր զլերինս գեղեցկանիստս. (Փարպ.։)