adj.

that has a good or mystical name;
renowned, famous.

adj.

Որոյ անունն է գեղեցիկ եւ խորհրդաւոր, կամ բարեհամբաւ.

Արեւելեան քաղաքդ անի ... գեղեցկանուն՝ զարմանալի. (Շ. եդես.։)