s.

love of beauty.

s.

Սիրելն զգեղեցիկս.

Յաղագս սոկրատայ գեղեցկասիրութեան. (Նոննոս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գեղեցկասիրութիւն գեղեցկասիրութիւնք
accusatif գեղեցկասիրութիւն գեղեցկասիրութիւնս
génitif գեղեցկասիրութեան գեղեցկասիրութեանց
locatif գեղեցկասիրութեան գեղեցկասիրութիւնս
datif գեղեցկասիրութեան գեղեցկասիրութեանց
ablatif գեղեցկասիրութենէ գեղեցկասիրութեանց
instrumental գեղեցկասիրութեամբ գեղեցկասիրութեամբք