adj.

well shaped, made, printed, pretty.

adj.

Գեղատիպ. գեղեցկատեսիլ. գեղեցկակերպ.

Գեղեցկատիպ զգեստ, անկուած. (Անան. եկեղ.։ Նար. խչ.։)

Ի հեռաւորս արձակէին զգեղեցկատիպսն՝ որ ընտրէին. (Շ. եդես.։)