va.

to embellish, to adorn;
to enrich, to fashion, to revive, to render handsome.

ն.

καλλιάω, ὠραιόω decoro, orno Տալ գեղեցկանալ. վայելչացուցանել. պճնել. պաճուճել. աղուորցնել.

Սրբեաց յաղտեղութենէն, գեղեցկացոյց արդարութեամբ. (Սարգ. յկ. ՟Դ։)

Եւ թէ այլ ոք քան զմերս, այլ յետ մեր գեղեցկացուցանէ զնոյնս. (Լմբ. պտրգ.։)

Զհայեցուածսն գեղեցկացուցանեն (պոռնիկք). (Նեղոս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գեղեցկացուցանեմ
դու գեղեցկացուցանես
նա գեղեցկացուցանէ
մեք գեղեցկացուցանեմք
դուք գեղեցկացուցանէք
նոքա գեղեցկացուցանեն
Imparfait
ես գեղեցկացուցանեի
դու գեղեցկացուցանեիր
նա գեղեցկացուցանէր
մեք գեղեցկացուցանեաք
դուք գեղեցկացուցանեիք
նոքա գեղեցկացուցանեին
Aoriste
ես գեղեցկացուցի
դու գեղեցկացուցեր
նա գեղեցկացոյց
մեք գեղեցկացուցաք
դուք գեղեցկացուցէք
նոքա գեղեցկացուցին
Subjonctif
Présent
ես գեղեցկացուցանիցեմ
դու գեղեցկացուցանիցես
նա գեղեցկացուցանիցէ
մեք գեղեցկացուցանիցեմք
դուք գեղեցկացուցանիցէք
նոքա գեղեցկացուցանիցեն
Aoriste
ես գեղեցկացուցից
դու գեղեցկացուսցես
նա գեղեցկացուսցէ
մեք գեղեցկացուսցուք
դուք գեղեցկացուսցջիք
նոքա գեղեցկացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գեղեցկացուցաներ
դուք մի՛ գեղեցկացուցանէք
Impératif
դու գեղեցկացո՛
դուք գեղեցկացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գեղեցկացուցանիջիր
դուք գեղեցկացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գեղեցկացուսջի՛ր
դուք գեղեցկացուսջի՛ք