vn.

to desire, to wish, to be inclined, moved, to grow tender.

չ.

ԳԵՂՁԱՄ ԳԵՂՁԻՄ Սաստիկ ըղձմամբ բերիլ, ձկտիլ, վառիլ, փղձկիլ. cf. ԳԵՂՑԵԼ.

Սակս գեղձացեալ ինչ քինուց. (Պիտ.։)

Աղաչեաց զարքայ, եւ դեղձեցաւ, խոնարհեալ առ ոտս. (Պտմ. աղեքս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գեղձամ
դու գեղձաս
նա գեղձայ
մեք գեղձամք
դուք գեղձայք
նոքա գեղձան
Imparfait
ես գեղձայի
դու գեղձայիր
նա գեղձայր
մեք գեղձայաք
դուք գեղձայիք
նոքա գեղձային
Aoriste
ես գեղձացայ
դու գեղձացար
նա գեղձացաւ
մեք գեղձացաք
դուք գեղձացայք
նոքա գեղձացան
Subjonctif
Présent
ես գեղձայցեմ
դու գեղձայցես
նա գեղձայցէ
մեք գեղձայցեմք
դուք գեղձայցէք
նոքա գեղձայցեն
Aoriste
ես գեղձացայց
դու գեղձասցիս
նա գեղձասցի
մեք գեղձասցուք
դուք գեղձասջիք
նոքա գեղձասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գեղձար
դուք մի՛ գեղձայք
Impératif
դու գեղձացի՛ր
դուք գեղձացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գեղձասջի՛ր
դուք գեղձասջի՛ք