cf. ԳԵՂՄՆԱԲԱՐՁ.

Հարիւր հազար խոյոց գեղմնաւորաց. (՟Դ. Թագ. ՟Գ. 4. յն. հանդերձ գեղմամբքն։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գեղմնաւոր գեղմնաւորք
accusatif գեղմնաւոր գեղմնաւորս
génitif գեղմնաւորի գեղմնաւորաց
locatif գեղմնաւորի գեղմնաւորս
datif գեղմնաւորի գեղմնաւորաց
ablatif գեղմնաւորէ գեղմնաւորաց
instrumental գեղմնաւորաւ գեղմնաւորաւք