s.

peasant, countryman;

adj.

rustic, rural, country.

adj.

որ եւ ԳԵՂՋԵԱՅ, ԳԵՂՋՈՒԿ. Բնակ գեղջ. շինական. գեղացի, գեղի մարդ.

Ամենայն գեղջայինքն տեսեալ զնա. (Աթ. անտ.)

Գեղջայինքն վաճառեցին զնոսա. (ՃՃ.։)

Աղաչեցին զնա ոմանք գեղջայինքն, զի երթիցէ ի գեօղն իւրեաց. (Հ=Յ. ապր. ՟Ի՟Բ.։)