s.

village, fields.

s.

(լծ. յն. գալլօս.) κάλλος pulchritudo Վայելչութիւն տեսոյ եւ գունոյ՝ հանդերձ համեմատութեամբ մասանց. որ եւ գեղեցկութիւնի՝ զգալի եւ մտաւոր. կիւզէլլիք, քէշի, հիւսն, տիրպէրլիք, ճէլալէթ, լէդաֆէթ.

Անդրանիկ ցլու գեղ նորա։ Վայելչութեան եւ գեղոյ քոյ։ Հանճար քո հանդերձ գեղովն քո։ Զի լցցին գեղով նորա։ Ամենայն գեղ զարդու մերոյ, եւն։

Գեղ երեսաց։ Տեսիլ գեղոյ։ Գեղն աննման։ Ճշմարիտ գեղոյն (երկնաւորին). (Ագաթ.։)

Կենդանագիր տեսակի գեղոցն։ Տեառնագիր երեսաց մեր գեղովք. (Նար.։)

Յղացաւ զգեղ նորա ի ծածուկ տեսլեամբ, որպէս եւ որոջքն զգեղ գաւազանացն. (Եփր. ծն.։) Իբր Դէմք գեղեցիկ. երեսք կամ կերպարան վայելուչ. տեսք.

Ցտումն գեղոյ. (Յհ. կթ.։)

Զուարթութիւն գեղոյն։ Գեղ ծնկեալ։ Ծորեալ գեղ։ Միասցի ի գեղ տեսակիս. (Նար.։)

ԳԵՂ ՆՄԱՆ. Նման գեղովք իւիք. նմանութիւն ուրուական նկարեալ. օրինակ. պատկեր. ստուեր.

Քանզի գեղ նման են օրէնքն. այս զի ամենայն աւետիքն երկրաւորք գեղ նման են հանդերձելոցն բարեաց. (Եփր. եբր.։)

ԳԵՂ 2 (ի, ից.) cf. ԳԻՒՂ. κώμη pagus (թ. քէօյ.)

Եւ կամ այլ գեղ ուրեք էր։ Զգեղսն եւ զքաղաքսն։ Գեղիցն եւ քաղաքացն։ Ագարակօք եւ գեղիւք։ Ի գեղից։ Ի գաղէ եկեալ եմ. (Եւս. քր.։ Պիտ.։ Եղիշ.։ Յհ. կթ.։ Վրք. հց.։)

Գեղ առ գեղ, տուն առ տուն. (Պղատ. օրին. Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագաթանգեղոս, ի, սիւ

Ամգեղեցիկ

Ամենագեղ

Ամենագեղեցիկ

Անգայռագեղ

Անգառագեղ

Անգեղ

Անգեղաղէշ

Անգեղեայ

Անգեղոս, ղեայ

Անձնագեղ, ոյ

Աչագեղ, ոյ

Աչագեղեայ

Արփագեղք

Արփիագեղ

Բարեգեղ

Գանգրագեղ

Գառագեղ, գղի, գղաց

Գառագեղեմ, եցի

Գարնանագեղ

Voir tout