adj.

Գայռիւ թաթախեալ. տղմաշաղախ. գարշ. ցխոտ.

Գեռաթաթախ ոգւովդ անխտիր հաղորդիս։ Զգեռաթաթախսն մաքրել։ Գեռաթաթախ տղմով զազրացար։ Լուա՛ ի մեղաց, եւ մաքրեա՛ ի գեռաթաթախ տղմոյս. (Մանդ.։)