ԳԵՏԱՍՈՅԶ ԱՌՆԵԼ, ԼԻՆԵԼ. Ընկղմել, եւ ընկղմիլ սուզմամբ ի գետ.

Բազումք այն էին, զոր գետասոյզ առնէին. (Կաղանկտ.։)

Գետասոյզ եղեալ կորնչէին. (Փարպ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գետասոյզ առնեմ

Գետասոյզ լինիմ

Voir tout