adj.

Վիժեալ ի գետ. գետակուր. գետամոյն. գետասոյզ. գետը ընկած խեղդուած.

Ընդ սրախողխողսն եւ ընդ գետավէժսն սատակեցան արք իբրեւ ութ հազար. (Արծր. ՟Ե. 9։)

ԳԵՏԱՎԷԺ կամ ԳԵՏԱՎԷԺՍ ԱՌՆԵԼ, ԼԻՆԵԼ. Ի գետ հոսել, իլ. ընկղմել, իլ.

Գետավէժս առնէին զնոսա. (Ագաթ.։ Ղեւոնդ.։)

Յորձանաց ուխտի գետավէժ լեալ. (Յհ. կթ.։)