s.

attachment to earth, love of the vanities of the world.

s.

τὸ χαμαίζηλον terrae adfixio, humi serpere Երկրասիրութիւն. գետնաքարշութիւն. վայրաբերութիւն.

Տաժանէ (որթն զերկրագործն) ի գետնանախանձութենէ ի վեր ամբառնալ (զինքն). (Պիտ.։)

Յամենայն գետնանախանձութենէ ըստ վերամբարձութեան արտաքս որոշեալ. (Դիոն. երկն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գետնանախանձութիւն գետնանախանձութիւնք
accusatif գետնանախանձութիւն գետնանախանձութիւնս
génitif գետնանախանձութեան գետնանախանձութեանց
locatif գետնանախանձութեան գետնանախանձութիւնս
datif գետնանախանձութեան գետնանախանձութեանց
ablatif գետնանախանձութենէ գետնանախանձութեանց
instrumental գետնանախանձութեամբ գետնանախանձութեամբք